Genderleerstoelen vanwege Stichting Physica

Stichting Physica heeft als oogmerk de bevordering van de belangen van de natuurkunde in Nederland. De Stichting vult deze doelstelling onder andere in door het instellen van bijzondere leerstoelen in de natuurkunde aan Nederlandse universiteiten. Om het aandeel vrouwelijke leerstoelhouders in de natuurkunde in Nederland te bevorderen, heeft de Stichting besloten tot:

Het instellen van maximaal 5 bijzondere leerstoelen in de discipline natuurkunde waarop vrouwelijke natuurkundigen kunnen worden benoemd.

Deze leerstoelen kunnen op voordracht van een decaan en na goedkeuring van het College van Bestuur worden gevestigd aan elke Nederlandse universiteit. Er worden vooralsnog 3 leerstoelen ingesteld, dit aantal kan oplopen tot maximaal 5.

Kandidaten zijn werkzaam aan universiteiten, in het bedrijfsleven, bij onderzoekinstituten of andere organisaties waar onderzoek wordt bedreven en bekleden nog geen leerstoel. Benoeming (onbezoldigd) geschiedt voor een periode van 5 jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot verlenging met nogmaals 5 jaar. Kandidaten dienen te voldoen aan de in Nederland gangbare eisen voor benoeming als bijzonder hoogleraar, zulks ter beoordeling van de instelling waar de leerstoel wordt gevestigd en de te raadplegen zusterfaculteiten. De leerstoelhouder heeft jaarlijks een bedrag van 5000 euro ter beschikking, bedoeld voor profilering.

Nominaties kunnen het gehele jaar door worden gedaan door de decaan van een Nederlandse WO-instelling waar de discipline natuurkunde is vertegenwoordigd in onderwijs en onderzoek. De nominaties dienen te zijn vergezeld van een beschrijving van de voorgestelde leerstoel, in het bijzonder het onderzoeksonderwerp en de onderwijsactiviteiten, en het belang daarvan in het huidige tijdsgewricht, plus het CV van de kandidaat. 

De selectie van kandidaten uit de voordrachten wordt verricht door het bestuur van Stichting Physica. Hierbij spelen een rol:

  • het vernieuwende karakter van het onderwerp van de leerstoel in Nederland;
  • de wetenschappelijke verdiensten van de kandidaat;
  • de mogelijke geografische spreiding van leerstoelen van Stichting Physica over het land.

Ga hier rechtstreeks naar het formulier waarmee voordrachten van leerstoelen en kandidaten kunnen worden ingediend.