Fondsen

De Stichting Physica is een stichting zonder winstoogmerk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 41199390. Zij heeft geen personeel in dienst en het bestuur is onbezoldigd. De Stichting zet al haar geldmiddelen in ten behoeve van haar doelstelling.

Volgens de statuten uit 1971 worden haar geldmiddelen gevormd door:

  • Vrijwillige bijdragen;
  • Schenkingen en legaten;
  • Subsidies;
  • Rente van belegde gelden;
  • Opgenomen gelden;
  • Alle andere aan de Stichting toekomende baten. Daaronder vallen onder andere de royalty’s uitbetaald door Elsevier wegens het gebruik van de naam voor de PHYSICA-tijdschriften van Elsevier.

Op dit moment beschikt de Stichting over twee inkomstenbronnen:

1. royalty’s betaald door Elsevier wegens het gebruik van de naam voor de PHYSICA-tijdschriften van Elsevier. Dit zijn:   

2. Het vermogen dat de Stichting heeft opgebouwd. Dit vermogen is gedeponeerd bij de ABNAMRO bank. Het beheer ervan is in handen van de penningmeester van de Stichting in samenspraak met DB en AB. Ook de inkomsten uit dit vermogen worden ingezet voor de doelstellingen van de Stichting. De Stichting belegt voornamelijk in obligaties en herbelegt het vrijgekomen bedrag na het aflopen hiervan.

Als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is de Stichting Physica een vermogensfonds (standaardformulier betreffende publicatieplicht). Dat wil zeggen dat de Stichting niet actief geld of goederen werft en haar vermogen of de opbrengsten van dat vermogen bijna uitsluitend aan haar doelstellingen besteedt.

Uit het Financieel Rapport 2021 en het document met de realisatie van 2022 en de begroting voor 2023 (opgesteld door de penningmeester) wordt duidelijk welke doelen de Stichting subsidieert.

Wat betreft voorgenomen bestedingen in 2023 is op dit moment bekend dat de Stichting in ieder geval de Nederlandse Natuurkundige Vereniging weer zal subsidiëren evenals enkele projecten en de bijzondere leerstoelen aan enkele Nederlandse universiteiten.