Beleid

Wat betreft de geformuleerde doelstellingen voert de Stichting geen specifiek beleid. Zij treedt op als subsidiegever, niet als beleidsmaker. Wel hanteert de Stichting enkele uitgangspunten bij subsidiering en toekenningen:

  • De Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV) ontvangt jaarlijks een vast bedrag. Ieder jaar stelt de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Stichting vast of het beleid van de Vereniging voldoende strookt met de doelstelling van de Stichting, althans voor de omvang van de toegekende subsidie. Daarnaast steunt de Stichting soms incidenteel speciale projecten.
  • Ook voor het aanvragen van subsidies heeft de Stichting geen specifiek beleid wat betreft de uitvoering. Het bestuur toetst de aanvragen per geval aan de doelstelling van de Stichting en de door haar gehanteerde globale operationele criteria.
  • Wat betreft het instellen van de leerstoelen is het uitgangspunt van de Stichting dat deze nieuwe gebieden binnen de natuurkunde en binnen het uitstralingsgebied van de natuurkunde tot ontwikkeling moeten brengen. Het idee is dat genoemde leerstoelen bij voldoende succes worden opgenomen in het reguliere portfolio van de universiteiten. Het is niet de bedoeling dat deze bijzondere leerstoelen langer dan vijf jaar blijven bestaan, tenzij daar een goede reden voor is. 
  • De Physicaprijs is een gezamenlijk initiatief van de Stichting en de NNV. Ieder jaar verzoekt de Vereniging haar bestuur, secties, leden van de adviesraad, directeuren en decanen en eerdere ontvangers van de Physicaprijs om voordrachten voor kandidaten. Uit deze voorstellen en eventueel voorstellen gedaan in voorgaande jaren kiezen de voorzitters van Stichting en Vereniging de prijswinnaar. Deze moet voldoen aan een aantal criteria. Bij de prijs behoren het houden van een voordracht op de jaarlijkse FYSICA-bijeenkomst van de NNV, alsmede het schrijven van een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde.