Subsidieverzoeken voor de organisatie van bijeenkomsten en andere doelen

In de meeste gevallen handelt het Dagelijks Bestuur subsidieverzoeken voor de organisatie van bijeenkomsten en andere doelen af. Het Dagelijks Bestuur meldt het resultaat op vergaderingen van het Algemeen Bestuur. Onderstaande criteria zijn heel globaal en uitsluitend bedoeld als leidraad voor subsidieverzoeken. Ook de omvang van beschikbare middelen en de aanvraagdruk spelen een rol bij toekenning van subsidies. Er is geen beroep mogelijk tegen de beslissing van het bestuur.

In het algemeen geldt dat Stichting Physica:

  • Alleen subsidieert als er sprake is van een doel dat past binnen de doelstellingen van de Stichting.
  • Alleen subsidieert als er sprake is van een specifiek doel, zoals: hulp aan studenten en promovendi, outreachactiviteiten, ondersteunen van deelnemers die geen toegang tot andere middelen hebben etc.


RICHTLIJNEN/CRITERIA VOOR SUBSIDIES TEN BEHOEVE VAN BIJEENKOMSTEN OVER NATUURKUNDE

De Stichting Physica:

  • Bepaalt het subsidiebedrag voor wetenschappelijke bijeenkomsten aan de hand van de mate waarin een breed publiek wordt bediend en/of waarin deelnemers zonder reguliere vergoeding vanuit een instelling of werkgever worden gefaciliteerd.
  • Vergoedt niet meer dan drie dagen.
  • Vergoedt geen studiereizen; subsidie hiervoor verstrekt de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV).
  • Vergoedt geen deelnemers van de instellingen van de organisatoren, of voor wie logischerwijs de werkgever de kosten draagt. Weigering van de werkgever om de kosten te dragen is voor de Stichting geen reden dat wel te doen.
  • Geeft alleen een garantie. Deze is nooit groter dan de bijdrage van ieder van de organiserende instellingen.
  • Vereist voor toekenning van de garantie een sluitende begroting, waarin de garantie wel mag worden opgevoerd.
  • Vergoedt jaarlijks terugkerende activiteiten hoogstens om de andere keer. Bijeenkomsten georganiseerd door studenten of voor middelbare scholieren zijn hiervan uitgezonderd.

De afrekening vindt achteraf plaats, waarbij de organisatie ‘bewijsmateriaal’ zoals de uiteindelijke deelnemerslijst moet overleggen.

Neem voor aanvragen die binnen deze criteria vallen contact op met het Dagelijks Bestuur

 

SUBSIDIEVERZOEKEN VOOR PRODUCTIE VAN BOEKEN, POSTERS EN SPECIALE EVENEMENTEN 

Het DB ontvangt regelmatig aanvragen voor zaken als de productie van boeken, posters, speciale evenementen, etc. Door het uiteenlopende karakter hiervan is het moeilijk hiervoor algemene criteria voor aanvragen te geven.

Wanneer een aanvraag niet groter is dan € 2.500, aan eerdergenoemde globale criteria (waar van toepassing) voldoet en binnen de doelstelling c.q. de traditie van de Stichting Physica past, kan het DB een subsidie toekennen.

Neem voor aanvragen contact op met het Dagelijks Bestuur

 

SUBSIDIEVERZOEKEN VOOR BIJEENKOMSTEN OF ANDERE DOELEN DIE BUITEN DEZE CRITERIA VALLEN 

Aanvragen voor financiële steun voor zeer grote congressen of andere doelen die buiten bovenstaande criteria vallen legt het DB altijd – ter vergadering of eventueel schriftelijk – voor aan het AB dat tweemaal per jaar bijeenkomt.

Neem voor aanvragen contact op met het Dagelijks Bestuur